Terminy przedawnienia w prawie pomocy publicznej

01.07.2019

 

Prawo pomocy publicznej operuje różnymi terminami przedawnienia roszczeń. W przypadku  gdy działania w danej sprawie podejmuje Komisja Europejska termin przedawnienia wynosi 10 lat – wynika to wprost z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2015/1589[1]. Problem pojawia się jednak, gdy poszukujemy odpowiedzi na pytanie o termin przedawnienia roszczeń innych podmiotów – czy to organu udzielającego pomocy, czy też konkurenta beneficjenta wsparcia. Czy wówczas należy przyjąć przez analogię również 10 letni termin? A może w braku odpowiednich przepisów prawa unijnego, właściwe będą w tym zakresie regulacje krajowe?

 

Kwestia ta, co oczywiste, jest niezwykle istotna. Terminy przedawnienia roszczeń przewidziane w prawie krajowym są bowiem zazwyczaj znacznie krótsze niż 10 lat. Stąd ich zastosowanie często mogłoby być niezwykle korzystne.

 

Właśnie przed koniecznością rozstrzygnięcia takiego dylematu stanął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ostatnim czasie, W dwóch zawisłych przed nim sprawach  - Fallimento Traghetti[2] i Eesti Pagar[3] Trybunał orzekł, że ze względu na pewność prawną przewidziany w rozporządzeniu 2015/1589 termin 10 letni  nie może być stosowany w procedurach krajowych. Dotyczy on bowiem jedynie Komisji Europejskiej i limituje uprawnienia tego organu. W przypadku natomiast procedur krajowych jego zastosowanie na zasadzie analogii byłoby sprzeczne z zasadą pewności prawa. Tym samym, dochodzenie np. zwrotu pomocy limitowane jest co do zasady terminem przewidzianym w przepisach prawa krajowego.

 

Niewątpliwie takie rozstrzygnięcie zwiększa pewność prawną beneficjentów pomocy. Poszukując bowiem odpowiedzi na pytanie o termin przedawnienia ewentualnych roszczeń względem nich, uzyskali jasną odpowiedź, że polem ich poszukiwań musi być w takim wypadku prawo krajowe.

 

O tym, że problem ten nie ma charakteru jedynie teoretycznego świadczy jedno z ostatnich orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie[4] . Sąd ten przyjął bowiem, że w przypadku gdy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochodzi zwrotu dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zastosowanie znajduje właśnie 10 letni termin przedawnienia o którym mowa w rozporządzeniu 2015/1589.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

[1] Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248 z dnia 24 września 2015 r., str. 9).

 

[2] Wyrok Trybunału z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie C-387/17 Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA, ECLI:EU:C:2019:51.

 

[3] Wyrok Trybunału z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie C-349/17 Eesti Pagar AS, ECLI:EU:C:2019:172.

 

[4] Wyrok WSA z dnia 13.02.2019 r. w sprawie V SA/Wa 1506/18.

 

 

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon